neděle 9. února 2014

Styxx - 21. červen 9532 př. n. l.„Nerozumím ženám.“
Styxx nic neříkal, zatímco otec na cestě do letního paláce pokračoval ve stížnostech na Ryssu. Nedávno ji povolal zpátky domů, ale ona se odmítla vrátit.
Takže teď jeli v jejích stopách.
„Co se jí asi honí hlavou?“
Styxx pokrčil rameny. „Roztoči?“

Otec se rozesmál. „Dnes mi dokážeš spravit náladu jedině ty.“ S povzdechem sesedl u schodů.
Styxx sklouzl na zem, zatímco jejich stráže také sesedali. Palác se zdál být prázdný. Bylo to tak ale vždycky, když v rezidenci nesídlili.
Obyčejně by se do něj přesunuli už před měsícem, ale kvůli blížící se válce se otec rozhodl zůstat spíše na pevnině, v paláci, který bylo snadnější opevnit a který se nacházel uprostřed země.
Otec počkal, než mu stráž otevře dveře a až pak vstoupil, aby zjistil, že se palác zdá být uvnitř stejně prázdný jako zvenku. Ale jak ho prohledávali, bylo čím dál víc zřejmé, že uvnitř někdo je. Nábytek byl v několika menších místnostech odkrytý a v Ryssině ložnici se nacházely čerstvé květiny.
Král se rozhlédl kolem sebe a pak potřásl hlavou. „Musí být vzadu.“
Styxx následoval otce dveřmi, které vedly do zahrady.
„Vždycky dávala přednost ovocnému sadu,“ připomněl mu. Ačkoliv se rozzuřila pokaždé, když se tam k ní pokusil připojit. Když tu byli naposledy, trefila ho do hlavy jablkem. Zašel sem jen proto, aby jí sdělil, že jí přišel dopis od tety. Pak měla ještě tu drzost říct otci, že ji špehoval.
Dostal za to tucet ran bičem. Ženy potřebují mít své soukromí, chlapče. Už nikdy svou sestru nešpehuj.
Nikdy otci o jablku, které mu přistálo na hlavě, neřekl. Stejně by ho považoval jen za plačící děcko, což by mělo za následek jen další bití.
Jakmile vstoupili do zahrady, Styxx kvůli zvuku dvou hlasů zpomalil.
Ryssa a Acheron.
Chtěl otce popadnout a odtáhnout jej odsud, ale bylo již příliš pozdě. Už je spatřil a rozzuřil se.
Ryssa vyskočila z místa, kde seděla na zemi vedle Acherona. „Otče. Proč jsi tady?“
„Kde jsi byla?“ dožadoval se odpovědi, když se k ní přiblížil. „Polovina roku už uplynula a nikdo tě neviděl.“
„Řekla jsem ti, že potřebuji čas -“
„Otče?“ přerušil Ryssu Acheronův vzrušený hlas a přitáhl tak otcovu pozornost k sobě.
K čertu, Acherone. Kdy se konečně naučíš rozpoznat chvíli, kdy máš utíkat?
Pak se Acheron rozběhl. Bohužel však špatným směrem. Jeho tvář zářila radostí, když spěchal k otci, aby jej mohl obejmout.
Styxx sebou trhl, když otec nemilosrdně odstrčil Acherona stranou a přejel jeho dvojče znechuceným pohledem, který se mu zařízl do srdce jako nůž. Jak se k němu můžeš chovat takhle a přesto tvrdit, že mě miluješ?
Byli si podobní jako vejce vejci.
Tedy s výjimkou označení kurvy ve Styxxových slabinách...
Acheron se zmateně zamračil a podíval se na Ryssu jako by si žádal vysvětlení.
Promiň, Acherone. Nechtěla jsem, abys to věděl. Ryssiny myšlenky byly hlasité a jasné. Celou tu dobu Acheronovi lhala. Tvrdila mu, že jej jejich otec miluje a rád ho přivítá doma.
Pitomá děvka. Proč byla tak krutá?
Ale on znal odpověď... žádné ženě se nedá věřit. Všechny jsou jen proradné bestie. Jeho matka ho tohle dobře naučila.
„Co ten tady dělá?“ vyhrkl otec.
Styxx jim nevěnoval příliš mnoho pozornosti poté, co se jeho pohled setkal s Acheronovým. Jeho bratr se zdál být šťastný, že ho vidí... rozhodně se nechoval stejně jako na Atlantidě, když se ho Styxx pokoušel osvobodit.
Tohle byl v mnoha ohledech úplně jiný Acheron. Muž před ním měl mnohem blíž k bratrovi, kterého znával. Bratrovi, pro kterého Styxx riskoval život.
Pomyšlení na to, že otec pošle Acherona zpět na Atlantidu, ho děsilo.
Proč jsi neutekl dál než sem, bratře?
Proč jeho pitomá sestra nevzala Acherona někam, kde bude doopravdy v bezpečí?
„Stráže!“ vykřikl otec.
Styxx zamrkal a přál si, aby mohl bratra popadnout a utíkat. Ale chytili by je a nedalo se odhadnout, co by jim pak otec provedl.
Ani co by na to řekl, nebo jak by zareagoval, Estes.
Ryssa na něj zírala s otevřenými ústy. „Co to děláš?“ zařvala na svého krále a otce.
V jeho očích nebylo žádné slitování. „Posílám ho zpátky tam, kam patří.“
Acheronovi spadla čelist. Obrátil se k Rysse s vyděšeným pohledem.
Zavrtěla hlavou. „To nemůžeš udělat.“
Otec se k ní otočil s tak nenávistným výrazem, že ji to přinutilo ve strachu ustoupit zpět. „Přišla jsi o rozum, ženská? Proč se staráš o také monstrum?“
„Otče, prosím,“ řekl Acheron a padl před ním na kolena. Ovinul paže kolem králových nohou. „Prosím, neposílej mě zpátky. Udělám, cokoliv mi řekneš. Přísahám. Budu hodný. Na nikoho se nepodívám. Nikomu neublížím.“ Acheron uctivě políbil královy nohy.
Styxx měl pocit, že se pozvrací při pohledu, který mu připomněl, jaké to bylo, když byl mučen v dionýském chrámu. Prosil úplně stejně, ale otec od něj odešel bez slitování a soucitu.
Stejně jako to udělá i v případě Acherona.
„Já nejsem tvůj otec, červe.“ Odkopl Acherona pryč a jedovatě se zadíval na svou milovanou Ryssu. „Říkal jsem ti, že on do téhle rodiny nepatří. Proč se mi takhle vzpíráš?“
„Je to tvůj syn,“ vzlykla. „Jak ho můžeš odmítat? Má tvou tvář. Styxxovu tvář. Jak můžeš milovat jednoho a druhého ne?“
Protože mě nemiluje, děvko. Ne ve skutečnosti.
Otec se sklonil a popadl Acherona za bradu. Hrubě ho vytáhl na nohy a otočil ho čelem k Rysse. „Tohle nejsou moje oči. Tohle nejsou oči člověka!“
Ryssa se na něj s pláčem otočila. „Styxxi... je to tvůj bratr. Podívej se na něj.“
Zpanikařeně pohlédl na otce. Nebyl si jistý, co by udělal, kdyby se Acherona právě teď zastal. V náladě, kterou právě měl, se mohl proti Styxxovi obrátit úplně stejně jako proti Acheronovi.
Bude lepší starocha uklidnit než ho dál dráždit.
Promiň, bratře. Když jsem kvůli tobě naposledy riskoval zadek, zradil jsi mě bez rozmýšlení a výčitek svědomí.
Ne... bylo to ještě horší. Pomohl jsi ze mě udělat kurvu a označkovat mě tak.
Styxx se staženým žaludkem zavrtěl hlavou a opakoval krutá slova, která Acheron pronesl před Estesem ve velice podobné situaci. „Já nemám bratra.“
Otec Acherona odstrčil.
Acheron tam tiše stál, s očima omámenýma drsnou realitou toho, jak o něm smýšlí jeho vlastní otec. Bylo to něco, s čím se Styxx potýkal každičký den svého života.
Nejvíc ho ale zraňovalo to, že přesně znal myšlenky, které se bratrovi honily hlavou. To jak jsou si podobní, ho neustále pronásledovalo. Acheron znovu prožíval každou Estesovu zvrácenost. Každý odporný, ponižující dotek...
Jeho bratr sklonil hlavu a ovinul kolem sebe paže.
„Vezměte ho zpátky na Atlantidu!“ přikázal král svým strážcům.
Styxx se před otcovým krutým příkazem přikrčil. Příkazem, o kterém ten hloupý parchant nic nevěděl. Ale Styxx ano.
A stejně tak i Acheron.
Acheron je beze slova protestu či boje následoval před palác.
Znovu to byl ten k smrti vyděšený otrok, který způsobil, že Styxxe uvěznili...
Ryssa zírala na otce s nenávistí, která hořela hluboko v jejích očích. „Estes ho zneužívá, otče. V jednom kuse. Prodává Acherona -“
Otec ji udeřil.
„Takhle o mém bratovi nemluv. Jak se vůbec opovažuješ!“
Ohromený Styxx vykulil oči. Jeho otec na ni nikdy dřív ruku nevztáhl. Tohle potvrdilo to, co mu Estes řekl. Otec bude Estese bránit až do hořkého konce.
Dokonce i proti svým vlastním dětem.
„A ten, kterého se chystáš zbavit, je můj bratr. Jak se opovažuješ!“ Zavrčela Ryssa než se jako vítr rozběhla k Acheronovi.
„Ulhaná děvko! Jsi úplně stejná jako ta tvá věčně opilá matka!“
Styxx se nedokázal nadechnout, když zaslechl ta krutá slova. Otec se svým milovaným kotětem takhle nikdy dřív nemluvil. Pokud je schopný obrátit se proti své drahocenné dcerušce, Styxx nemá žádnou naději. „A co když to není lež, otče?“
Výraz ve tváři jeho otce ho přiměl ucouvnout. „Chceš také očerňovat mého bratra?“
Ne, když se tváříš takhle, starochu. Nejsem tak hloupý ani tak opilý. „Odpusť, otče.“
Jelikož mezi ně chtěl položit nějakou vzdálenost, rozběhl se za Ryssou.
Našel ji na příjezdové cestě k paláci. Acheron měl hlavu skloněnou ještě níž než předtím. Svíral ruce tak pevně, až mu zbělely klouby.
„Acherone?“ vydechla Ryssa.
Odmítal se na ni podívat, zatímco Styxx postával ve dveřích za nimi.
Odhrnula z Acheronovy tváře s něžností, kterou vůči Styxxovi nikdy neprojevila. „Acherone, prosím. Nevěděla jsem, že dnes přijedou. Myslela jsem, že jsme v bezpečí.“
„Lhala jsi mi,“ řekl jednoduše, zatímco upřeně zíral na podlahu. „Tvrdila jsi, že mě otec miluje. Že mě nikdo nikdy nebude nutit odsud odejít. Přísahala jsi.“
Styxx potřásl hlavou, jak jím projel jeho vlastní vztek a bolest. Jak mohla Acheronovi takhle lhát? Určitě si stejně jako on mnohokrát žádala Acheronův návrat a zcela jistě byla odmítnuta se stejně nenávistným pohledem jako on. Otec nikdy nehodlal uznat svého druhého syna.
„Já vím, Acherone,“ vzlykla.
Acheron se k ní otočil se sžíravou nenávistí v očích. „Přinutila jsi mě, abych ti věřil.“
„Je mi to líto.“
Styxx musel polknout hořký smích. Omluva, Rysso? To jako vážně? Ta patetická kráva neměla ani ponětí o tom, co Estes Acheronovi po jeho návratu udělá. Ale Styxx ano. Strýc už mu to předvedl.
Acheron si bude přát, aby byl mrtvý, stejně jako si to přál i Styxx.
Bratr potřásl hlavou. „Nikdy jsem bez doprovodu ze svých komnat neudělal ani krok. Nikdy jsem neopustil domácnost. Idikos mě potrestá za to, že jsem odešel. On...“ Jeho oči se naplnily hrůzou a ruce se mu kolem těla sevřely ještě pevněji.
Styxxovi se zvedl žaludek. Postoupil o krok blíž, ale pak se zarazil. Jestli se teď Acheronovi pokusí pomoci, zaplatí za to oba. Draze.
Předvedli koně.
Bratr se podíval na Ryssu. „Přál bych si, abych mě nechala tam, kde jsem byl.“
To měla. Protože teď to pro něj bude mnohem horší. Acheron, který s ním před měsíci na Atlantidě bojoval, byl ponechán svému osudu. Ten současný okusil život bez Estese a jeho zvráceností.
Poslat ho tam zpátky...
Jeho sestra byla nejhorší ze všech. Estes teď přilne k Acheronovi mnohem víc. Jeho bratr už nikdy nepozná ani okamžik klidu nebo svobody. Ne dokud budou Estes a jejich otec naživu.
Styxx se přinutil zůstat na místě a mlčet, když stráže vyzvedli Acherona do vozu. Když ho odváželi, ani se neohlédl.
„Acherone!“ vykřikla Maia, kuchařčina mladičká dcerka, která vtrhla do dveří.
Až tehdy se Acheron ohlédl. Tvář měl klidnou, ale v jeho vířících stříbrných očích se leskly slzy.
Styxx zalapal po dechu, ale pak se hned opanoval. Otec nesmí poznat, co cítí. Král je až příliš náladový. A to poslední co Styxx potřebuje, je dostat výprask. Ne pokud chce udělat to, co má v plánu.
Ryssa padla na kolena a přitáhla si holčičku do náruče. Obě naříkaly, až mu z toho zaléhalo v uších.
„Vstaňte!“ zavrčel otec, když se k nim konečně připojil. „Nepřeji si, abys plakala kvůli něčemu takovému, jako je on.“
„Nenávidím tě!“ vykřikla.
Styxx ji odtáhl dřív, než ji otec mohl znovu udeřit nebo jí udělat něco ještě horšího. „Běž do svého pokoje, Rysso. Ihned.“
Podívala se na Styxxe s tím nejošklivějším úšklebkem, jaký si jen dokázal představit. „Přála bych si, abys to byl ty, koho jsem našla svázaného v té posteli! Tebe bych tam nechala, aby tě využívali jako bezcennou kurvu, kterou ve skutečnosti jsi. Zasloužíš si to za to, jak se chováš k lidem, kterých se pak zbavuješ jako odpadků!“
Styxx nedokázal celou minutu popadnout dech, když se do něj ta krutá slova zabořila silněji než jakákoliv rána. Ve svých vzpomínkách viděl sám sebe na posteli, kde ho zneužívali jako by byl naprosté nic.
Věděl, že kdyby tam zůstal, udeřil by ji vlastnoručně. Proto odešel a nechal ji tam s otcem.
Dýchej. Uklidni se. Ona nic neví.
Ani to však bolest nezahnalo. To, co řekla, myslela vážně. Slyšel to v jejích myšlenkách. Nechovala k němu žádnou lásku nebo úctu, a s radostí by ho odsoudila do Estesovy péče, kde by dělal děvku místo Acherona.
Její nenávist vůči němu byla stejně nesmyslná a neodůvodněná jako ta, kterou choval otec k Acheronovi.
Styxx si přitiskl pěst k břichu, když ho zaplavily smutek, hanba a hrůza. Pod tím vším se ale skrývala trpká muka z Ryssina odmítání. Proč ho tak strašně nenávidí? Nikdy v životě jí nic neudělal.
„Styxxi?“
Trhl sebou, když uslyšel otcovo zvolání. Zamrkal, zhluboka se nadechl a přinutil se potlačit své emoce. Bohové mu pomozte, jestli ho otec takhle uvidí.
Styxx už by další utrpení neustál. Toužil alespoň na chvilku po trošce klidu.
„Veličenstvo?“ řekl, když se vrátil k otci.
„Zůstaneme přes noc a vyrazíme za rozbřesku.“
„Ano, pane.“ Styxx zaváhal. „Otče? Nevadilo by ti, kdybych měl dnes v noci pár hodin jen sám pro sebe?“
Jeho rty zvlnil pomalý úsměv. „Nevěstinec ve městě je jen z nejlepších v celém Řecku. Bav se.“
Styxx, znechucený tím, jak si to otcova mysl vyložila, počkal, až odejde a až teprve tehdy vyrazil ke stájím. Tak rychle, jak jen to dokázal, osedlal dva čerstvé koně a vyrazil v bratrových stopách.
Pro lásku bohů, Acherone, nedovol, aby mě zase dostali.

***

Styxx se držel zpátky, dokud si nebyl jistý, že strážní usnuli. Dával si pozor na to, aby nevydal jediný zvuk, zatímco se plížil k Acheronovi, který byl přivázaný ke kolíku v zemi.
„Acherone?“ zašeptal a dotkl se bratrova ramene.
Acheron se s trhnutím probudil. Zašklebil se, když ve slabém světle pocházejícího z ohniště spatřil Styxxe. „Co tady děláš?“
„Jdu tě osvobodit.“ Když se Styxx pohnul, aby přeřízl provaz, Acheron jej zastavil. „Co to děláš?“ zeptal se Acheron šokovaně šeptem.
„Předtím jsi řekl, že nejsem tvůj bratr. Proč jsi tu ve skutečnosti?“
Styxx na něj zíral. „Ty jsi mě zapřel první.“
Acheron se divoce zamračil, a pak si odfrkl. „Nikdy v životě jsem tě nezapřel! Ty a tvůj otec jste ti, kteří mě vyhodili.“
Styxx zaskřípal zuby. Acheron si vážně nepamatoval, že Styxx kdy byl na Atlantidě. Vůbec. Naneštěstí tohle nebyla vhodná doba k tomu, aby to probírali. „Musíme jít.“
„Jít kam?“
„Kamkoliv. Nenechám tě v tom. Ne znovu.“
Acheron ho popadl za ruku a odstrčil ho, než mohl přeříznout provaz. „Jsi úplně pitomý? Víš, co se stane klukům v našem věku, když se pustí do světa na vlastní pěst?“
Ano, ale tentokrát není jejich mysl otupena vlivem drog. Oba dva samostatně jsou slabí, ale společně mohou ochránit jeden druhého. „Můžu pracovat jako žoldák. Ti mají dobré peníze.“
„A co já? Budu táborová děvka?“ zeptal se Acheron nevěřícně. „Co myslíš, že udělají se mnou, zatímco si budeš hrát na hrdinu a válečníka? No vážně?“ Přejel Styxxovo tělo krutým pohledem. „Neklam sám sebe, Výsosti.“ Vyplivl jeho titul. „Vládneš stejně nepřirozeným kouzlem jako já. Kouzlem, které způsobuje, že tě každý, kdo tě spatří, chce ojet. Nechávají tě na pokoji jen proto, že jsi známý princ. Jestli si myslíš, že jsi lepší než já, navrhuji, abys šel do města, kde tě nikdo nebude znát a podíval se, jak rychle tě někdo povalí na zem a bude tě šukat do zadku, dokud se nebudeš moci ani postavit.“
Ta slova se prohnala jeho mozkem jako smršť, zvlášť ta část, která byla nejpravdivější. Ale i přesto...
„Opravdu po mě chceš, abych tě tu nechal?“
Acheronův pohled se do něj zařízl jako nůž. „Chci po vás všech, abyste mě nechali na pokoji. Navždy. Skončil jsem s vámi.“
Tomu pocitu i prohlášení vážně rozuměl.
Ale ani přesto nedokázal Styxx nechat bratra tak bezmocného. Vytáhl z opasku dýku a zabořil ji do země mezi nimi. „Udělej nám oběma laskavost. Až se vrátíš, zabodni ji přímo do Estesova mrtvého srdce.“
Acheron se na něj znovu ušklíbl. „To ty jsi voják. Proč to neuděláš sám?“
Styxx, který chtěl bratra utěšit a přesvědčit ho o svých důvodech, se k němu natáhl. „Acherone -“
Srazil jeho ruku stranou. „Jsi pro mě mrtvý. Byl jsi pro mě mrtvý ode dne, kdy jsi je nechal, aby mě odvedli z domova.“
Styxx byl ohromený, že proti němu použil zrovna tohle. „Bylo mi sedm.“
„Mě taky.“
Styxxův pohled potemněl hněvem. Kvůli tomuhle sobeckému pitomci, který proti němu použil něco, s čím nemohl bojovat, z něj udělali kurvu? Kvůli němu ho mlátili?
Označkovali?
„Do prdele, Acherone!“
„A proč vlastně ne? Ty jsi jediný, kdo mi to ještě neudělal.“
Styxx si odfrkl. „Ne podle Estese.“
„Co tím myslíš?“
Styxx, který nedokázal znovu o své noční můře přemýšlet, zvedl ruce na znamení kapitulace. „Máš zbraň. Použij ji, jestli jsi na to dost chlap. Skončil jsem s tebou, bratře. Už nikdy kvůli tobě znovu neohrozím svůj vlastní zadek. Nikdy.“
Styxx se zvedl, pohlédl dolů na své dvojče, pak se otočil a odešel.
Nemůžeš zachránit někoho, kdo nechce být zachráněn.
Acheron pro něj byl stejně nepochopitelný jako Ryssa. Kdyby byl na Acheronově místě a naskytla se mu šance vypadnout z Atlantidy, využil by ji.
Tak co u Háda...
Jeho čas už téměř vypršel. Estes teď bude mít svého mazlíčka zpátky. Styxx nebude muset odjet na Atlantidu místo bratra. Měl by být šťastný.
Ale nebyl. Jak by mohl být šťastný, když byl jeho bratr tak vyděšený a poražený, že už se dokonce ani nepokoušel bojovat?
V tomhle nebylo vítězů. Zejména v Acheronově případě.
Styxx se vyhoupl na koně a popadl otěže toho, kterého přivedl pro svého bratra. Proti své vůli se ohlédl a uviděl Acherona, který ležel na zemi u táboráku, jako by byl naprosto spokojený s tím, že se vrací zpět do Estesova domu.
Jedna jeho část toužila vtrhnout do tábora a přinutit bratra k odchodu. Ale Acheron a Estes mu už ukázali, jak by pro něj tohle dopadlo.
Zmrdaně.
Když se někdo topí a ty se ho snažíš zachránit, je mnohem pravděpodobnější, že tě stáhne sebou dřív, než ho vytáhneš ven.
Acheron už mu ublížil dost. Už mu nedovolí, aby v tom pokračoval, i když Styxxovo srdce přetéká soucitem.

„Hodně štěstí, bratře. Snad jednoho dne najdeš svůj klid.“ 

23 komentářů:

 1. ach chudáci majú to ťažké, ani z voza ani na voz s tým Acheronom ako sa vraví, a tá Ryssa to je ale hlupaňa, inak chcela som sa opýtať, nesleduje niekto Tudorovcov?ja som si začala sťahovať diely z uloz.to ale nestihla som si stiahnuť ešte ani 1. sériu a už niekto vymazal 1. aj 2. sériu, včera soms a celý deň snažila nájsť stránku z ktorej by som to stiahla a nič som nenašla, neviete mi poradť z akej stánky by sa to dalo stiehnuť?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ďakujem, skúsim to a uvidíme :)

   Vymazat
  2. ej ha no na moju mozgovú kapacitu asi veľmi zložité, ako inštalujem tak inštalujem ako hľadám tak hľadám nejde mi to, kašlem aj na celé sťahovanie a toho debila čo to vymazal z uloz.to by som najradšej zahardusila, niet jednoduchšej stránky ako uloz.to

   Vymazat
  3. Uf, mi napis na email, ti dam navod na to, jak stahovat pres torrenty, jestli chces - k-jarova@seznam.cz

   Vymazat
  4. no veru že uf :D ja počítače neznášam neviem sa v ničom orientovať, to aj v robote nám vždy menia program v ktorom robím uzávierku, stále mi to chodí ukazovať technik ale samozrejme každý mesiac sa niečo zmení tak ani nestíham vnímať čo mám robiť, tiež je zo mňa nadšený :), no keď si sa tak ochotne ponúkla určite sa ozvem keď prídem z práce,tak uvidíme či to vôbec spolu zvládneme lebo som na pochybách

   Vymazat
 2. Díky za překlad, je to bomba vidět ty samé scény z Acherona pohledem Styxxe.
  čerťas

  OdpovědětVymazat
 3. Děkuji za překlad! ! ! !

  OdpovědětVymazat
 4. dakujem za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 5. Díky moc za překlad

  OdpovědětVymazat
 6. Ďakujem za preklad.

  OdpovědětVymazat
 7. Oboch mi je ich ľúto... :(
  Ďakujem za preklad

  OdpovědětVymazat
 8. vďaka za preklad :)

  OdpovědětVymazat
 9. Děkuji za překlad! :D
  Pavla

  OdpovědětVymazat
 10. Mockrát děkuji za překlady. Moc Vám závidím , jak rozumíte angličtině , mně bohužel nejde zrovna dobře a je mi líto, že si nemohu takto číst zahraniční knihy. Nemohu pochopit , proč takové skvělé knihy se zde nevydávají.

  OdpovědětVymazat
 11. Vďaka moc za preklad. Priznám sa, že knihu Styxx našla až včera a doteraz som prečítala všetko preložené a teším sa na ďalšie pokračovanie, ale-uf, od začiatočným fáz zdvihnutého obočia som prešla až k škále zdesených výrazov a moje naivné ja dúfa, že sa to zlepší, o čom mám viac ako len pochyby.

  OdpovědětVymazat
 12. Ach jo, Ash ani nevi co pro něj Styxx vytrpel...chudák je sám

  OdpovědětVymazat